Καλούνται τα Μέλη του Αθλητικού Ομίλου Κηφισιάς στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022  και ώρα 17:00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων στον ίδιο χώρο και ώρα 17:00 την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022.

 

Θέματα Ημερησίας Διάταξης της  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022 :

 1. Έγκριση Απολογισμού έτους 2021.
 2. Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021.
 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου & της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα του έτους 2021.
 4. Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2022.
 5. Έγκριση σχεδίου τροποποίησης Καταστατικού για την εναρμόνισή του με την ισχύουσα νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων (Ν.2725/1999, όπως ισχύει σήμερα).
 6. Έγκριση των υποψηφιοτήτων για τη διετία 2022 – 2024 για τη θέση:

à του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
à των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
à των μελών της Εξελεγκτικής  Επιτροπής

 1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των Αρχαιρεσιών.
 2. Αρχαιρεσίες.
 3. Διάφορα Θέματα & Ανακοινώσεις.

 

 • Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη, τα οποία είναι ταμειακώς ενήμερα, ήτοι 326 μέλη.

 

 • Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, γίνονται δεκτές εφόσον υποβληθούν με γραπτή αίτηση των ενδιαφερόμενων μελών στη Γραμματεία του ομίλου, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 19:30.

 

 • Δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες και στους πίνακες υποψηφίων (δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι), έχουν τα Μέλη, που έχουν εγγραφεί μέχρι και το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2021 και εφ’ όσον έχουν εξοφλήσει την Ετήσια Συνδρομή του 2021, ήτοι 311 μέλη. Ο αριθμός των μελών, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθεί με πίνακα, που κατήρτισε το Διοικητικό Συμβούλιο, και ο οποίος θα αναρτηθεί στον πίνακα γνωστοποιήσεων του Σωματείου και θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο του, στις 21 Ιανουαρίου 2022. Για τη δημοσίευση του καταλόγου συντάσσεται Έκθεση, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του, ήτοι μέχρι και τις 25 Ιανουαρίου 2022. Εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρήσεων, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούμενο να τροποποιήσει αναλόγως τον πίνακα, σε όσες περιπτώσεις οι αντιρρήσεις γίνουν δεκτές. Ο τυχόν τροποποιημένος πίνακας των μελών, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δημοσιεύεται το αργότερο την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της.

 

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Μπιτσάκος

Ο Γενικός Γραμματέας

Πρόδρομος Σακαλακτσιόγλου