ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα Μέλη του Αθλητικού Ομίλου Κηφισιάς στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18/2/2024 και ώρα 17:00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού
παρόντων στον ίδιο τόπο και ώρα 17:00 την Κυριακή 25/2/2024.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2024 :

1. Έγκριση Απολογισμού έτους 2023.
2. Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2023.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου & της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα του έτους
2023.
4. Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2024.
5. Ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τη διετία 2024 – 2026 για τη θέση:
– του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
– των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
– των μελών της Εξελεγκτικής  Επιτροπής
6. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των Αρχαιρεσιών.
7. Αρχαιρεσίες

 • Όλα τα Μέλη, που είναι ταμειακώς ενήμερα δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να
  λαμβάνουν το λόγο.
 • Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες έχουν τα Μέλη, που έχουν
  εγγραφεί μέχρι και 18/2/2023, εφ’ όσον έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή του 2023.
  Ο αριθμός των μελών, που έχουν, σωρευτικά, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,
  θα ανακοινωθεί με πίνακα, που θα καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο οποίος θα αναρτηθεί στον πίνακα γνωστοποιήσεων του Ομίλου και θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο του στις 2 Φεβρουαρίου 2024. Κάθε μέλος του Ομίλου έχει δικαίωμα να υποβάλει ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του, ήτοι μέχρι και τις 5 Φεβρουαρίου 2024. Εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Τυχόν τροποποιήσεις επί του πίνακα, κατόπιν υποβολής αντιρρήσεων και σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αναρτηθούν στον πίνακα γνωστοποιήσεων του Ομίλου και θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο του έως τις 8 Φεβρουαρίου 2024.
 • Η υποβολή των υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο (και το αξίωμα του Προέδρου) και την Εξελεγκτική πραγματοποιείται με γραπτή δήλωση των ενδιαφερόμενων στη Γραμματεία του Ομίλου, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και τις 13 Φεβρουαρίου 2024.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Ζαφείρης

Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Βερίγος